Contacteer Dranken Stefaan De Wispelaere
09 355 65 27


 
 
[ terug ]
 
 
Disclaimer & Privacy Policy
Uw toegang tot de site en het gebruik ervan is onderworpen aan de onderstaande toepasselijke gebruiksvoorwaarden en wetgeving. Het gebruik van de site betekent dat de bezoeker van deze site zich zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met deze voorwaarden, dewelke ook van toepassing zullen zijn op elk internet initiatief van Dranken De Wisepelaere. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden noch te niet doen. De voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van Dranken De Wisepelaere uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen. Ofschoon aan de inhoud van de website de grootste zorg is betracht, wijst Dranken De Wisepelaere alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Dranken De Wisepelaere kan geen aansprakelijkheid erkennen voor onjuistheden of voor welke informatie dan ook die als misleidend zou worden bevonden. Dranken De Wisepelaere behoudt zich het recht voor ten alle tijde informatie, gegevens, prijzen of voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, wat geen aanleiding kan geven tot de creatie, de specificatie, de wijziging of vervanging van nieuwe of reeds gedane of bestaande contractuele verplichtingen overeengekomen tussen Dranken De Wisepelaere en de gebruiker.

ALGEMEEN
 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en/of simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Dranken De Wisepelaere geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich winden tot de medewerkers van Dranken De Wisepelaere.De aansprakelijkheid van Dranken De Wisepelaere voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout hunnerzijds worden ingeroepen.
De dienst- en produktinformatie die Dranken De Wisepelaere verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgisch recht waaraan zij onderworpen zijn. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van deze website.
De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan hetzij Dranken De Wisepelaere, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U zult zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.
De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Dranken De Wisepelaere worden verwerkt voor onder meer commerciële prospectie en promotie van haar internetdiensten of -produkten, het beheer van het cliëntenbestand, (direct) marketing, public relations.
U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor voornoemde doeleinden van commerciële prospectie. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens, de presentatie, de inhoud, de logo's weergegeven op www.Dranken De Wisepelaere.com beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Dranken De Wisepelaere en haar informatieleveranciers. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Dranken De Wisepelaere is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dranken De Wisepelaere. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen (='cachen') van de informatie van de browser.

AANSPRAKELIJKHEID
Dranken De Wisepelaere en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, eventuele onderbrekingen of storingen van welke aard ook, controle, onderhoud, technisch probleem, overbelasting, etc. Dranken De Wisepelaere kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Dranken De Wisepelaere. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
De website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en puur informatief aangeboden. Dranken De Wisepelaere voert geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze sites impliceert geen enkele samenwerking tussen Dranken De Wisepelaere en de uitbaters van deze sites. De gebruiker dient bovendien de nodige voorzorgen te nemen teneinde er voor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door hem worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken.

ADVIEZEN VIA DE WEBSITE
Indien er via deze website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven voor het nemen van financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Dranken De Wisepelaere hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

JUISTHEID VAN GEGEVENS
Sommige op de site vermelde produkten en data kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering en data. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De aangeboden informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Dranken De Wisepelaere zal al het redelijke in het werk stellen om de fouten die haar worden gemeld te corrigeren. Dranken De Wisepelaere en haar informatieleveranciers garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie noch het actueel karakter van deze informatie. Dranken De Wisepelaere kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van fouten of vergissingen in de informatie die door haar of door derden aan de gebruiker wordt aangeboden op de website van Dranken De Wisepelaere. Dranken De Wisepelaere is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Behoudens in geval van opzet kan Dranken De Wisepelaere niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen of onvolledige informatie noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van kansen of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, verzamelen, weergeven, redigeren, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst. Zelfs indien Dranken De Wisepelaere gewaarschuwd werd voor zulke mogelijke schade. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Dranken De Wisepelaere elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten aan Dranken De Wisepelaere website. De gebruiker erkent dat Dranken De Wisepelaere het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering. Het komt bovendien aan de gebruiker toe de nodige voorzorgen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door de gebruiker worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten, zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken. De gebruiker erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de voormelde informatie lacunes of onnauwkeurigheden kan bevatten (waaronder typfouten) of verwijzingen naar produkten die niet meer beschikbaar zijn en kan daarvoor geenszins Dranken De Wisepelaere in gebreke stellen. 

Privacy Policy
Dranken De Wispelaere respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de Dranken De Wispelaere-website, en het gebruik dat Dranken De Wispelaere van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Dranken De Wispelaere gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info te bezorgen. Ze worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u geschikte diensten of producten. Dranken De Wispelaere verkoopt geenszins uw info aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen Dranken De Wispelaere. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Dranken De Wispelaere.

 
 
 
Dranken Stefaan De Wispelaere - Ruim assortiment aan economische prijzen!
 


 
 
Dranken Stefaan De Wispelaere

Lindestraat 108
Gent - Desteldonk

Tel. 09 355 65 27
GSM 0475 790 784

e-mail: info@de-wispelaere.be


Openingsuren


Woe : 13:30 - 18:00
Don & Vrij :  9:00 - 12:00, 13:30 - 18:00
Zat :  9:00 - 17:00


     ​ ​